Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z usług Tango Argentino (dalej: „Szkoła”), prowadzonego przez Małgorzatę Knopp z siedzibą w Gdańsku,
przy ul. Góralskiej 15 C/4, NIP: 9570062787 (zwana dalej: „Firmą”).

Regulamin Szkoły

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z usług Tango Argentino (dalej: „Szkoła”), prowadzonego przez Małgorzatę Knopp z siedzibą w Gdańsku,
przy ul. Góralskiej 15 C/4, NIP: 9570062787 (zwana dalej: „Firmą”).

 1. Postanowienia ogólne oraz zakres świadczonych usług
  1. Każda osoba, która przebywa na terenie Szkoły musi posiadać ważny abonament. W przypadku nieposiadania ważnego abonamentu jest zmuszona opuścić Szkołę w trybie natychmiastowym. Każdy abonament określa precyzyjnie czas oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie Szkoły w wybranych terminach, na określonych w Regulaminie zasadach. Nie można przebywać w Szkole poza wyznaczonymi warunkami.
  2. Otrzymanie możliwości wstępu na zajęcia jest równoznaczne z wykupieniem wybranego abonamentu – zgodnie z obowiązującym cennikiem, podpisaniem akceptacji regulaminu przez Uczestnika, który otrzymał oświadczenie wraz z kartą zdrowia. Uczestnik, który korzysta ze Szkoły lub przystępuje do zajęć deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.
   1. Uczestnicy podpisują przy zakupie abonamentu oświadczenie akceptacji regulaminu oraz kartę zdrowia, które potwierdzają stan faktyczny i stanowią odrębną deklarację.
   2. Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Szkoły o zmianie danych osobowych.
   3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako świadoma zgoda na powyższe zapisy i uznane za obowiązujące obydwie strony.
   4. Regulamin ma również charakter oświadczenia obydwu stron i jest oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron.
  3. Trener ma prawo nie wpuścić Uczestnika do Szkoły na zajęcia, których wcześniej nie opłacił:
   1. Kierownictwo ma prawo zdecydować o niewpuszczeniu na teren Szkoły lub niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort pozostałych klientów.
   2. Kierownictwo może podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć czy przebywania Klienta na zajęciach.
 1. Szkoła informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania ze sprzętu znajdującego się na jego terenie. Zajęcia prowadzone w Szkole, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne.
 2. Szkoła nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Klient deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie karnetu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Klient taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu lub umowę.
 3. Trener w Tango Argentino prowadzi zajęcia techniczne. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (trenera) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur. Jest również dla wielu pracowników (trenerów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą. 
 4. Czas trwania pojedynczych zajęć regularnych kursów wynosi 60 minut.
 5. Czas trwania kursów dla początkujących, seminariów, warsztatów, różnych technik każdorazowo umieszczona jest w osobnym wydarzeniu, gdzie podane jest data, cena, ilość godzin, miejsce i zamieszczona jest na stronie internetowej www.tangoargentino.pl
 6. Zapisy na kurs tańca prowadzone są mailowo oraz telefonicznie formularz kontaktowy na stronie www.tangoargentino.pl. Osoba zapisująca się na kurs zobowiązana jest podać: rodzaj zajęć na jakie się zapisuje, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, oraz imię i nazwisko partnera, jeżeli zapisy są w parach.
 7. Do czasu zawiązania się grupy kurs posiada status „grupy w organizacji”. W chwili otrzymania wymaganej liczby zgłoszeń szkoła informują uczestników – kursantów o rozpoczęcia kursu. Powiadomienia dostają wszystkie zainteresowane osoby (sms, e- mailem w zależności jakie dane kontaktowe pozostawił uczestnik przy zapisach) i proszone są o wpłacenie zaliczki/ opłacenie części kursu/ opłacenie całości kursu.
 8. W momencie zapisu i rezerwacji miejsca na grupie Uczestnik jest zobowiązany opłacić kurs w przeciągu 3 dni od dnia zapisu. Uczestnik, który tego nie zrobi, zostanie wykreślony z listy.
 9. W celu zapewnienia komfortu uczestnikom zajęć, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczania ilości osób w grupie.
 10. Każdorazowy wstęp na zajęcia uwarunkowany jest wpisaniem na listę uczestnika kursu/ warsztatów/ seminarium/techniki i ich opłaceniu.
 11. Opłaty za uczestnictwo w kursie można dokonywać:

– w formie przelewu na rachunek bankowy nr 23 1140 2004 0000 3902 4573 7853 Tango Argentino Trójmiasto Małgorzata Knopp.

 1. Aktualny cennik znajduje się na stronie szkoły: www.tangoargentino.pl
 2. Karnety obowiązują odpowiednio przez miesiąc kalendarzowy i zależą od ilość zajęć w danym miesiącu 4-5. Płatnych na początku każdego miesiąca zgodnie z cennikiem lub zgodnie z opisem kursu na stronie www.tangoargentino.pl.
 3. W przypadku, gdy kursant – uczestnik zajęć, wiedząc o nadchodzącej nieobecności (choroba/wyjazd służbowy/itp.) ma obowiązek poinformować o planowanej nieobecności szkołę. Może to znosić telefonicznie pod nr. tel: 604392644 lub e-mailem: tango@tangoargentino.pl 
 4. Rezerwacja miejsca na dany kurs jest imienna dla pary lub osoby, a jego cena jest stała i podana na stronie www.tangoargentino.pl
 5. W przypadku opuszczenia zajęć przez kursanta nie ma możliwości przedłużenia karnetu. Karnet obejmuje określoną liczbę wejść do wykorzystania w naszej szkole, dlatego w porozumieniu z instruktorem ma możliwość „odrobić” zajęcia tylko w przypadku wcześniejszego zgłoszenia swojej nieobecności na innych grupach, o ile jej poziom taneczny nie utrudni zajęć innym uczestnikom, w ramach ważności karnetu. By mieć prawo do odrobienia zajęć w tej formie, niezbędne jest zgłoszenie swojej nieobecności minimum 24 h przed danymi zajęciami. 
 6. W wypadku, kiedy kursant nie może uczestniczyć w swoich zajęciach, ma prawo odrobić je na grupie wskazanej przez jego trenera prowadzącego. By mieć prawo do odrobienia zajęć, niezbędne jest zgłoszenie nieobecności minimum 24h przed terminem zajęć. a. Osoby, które nie poinformowały o nieobecności min. 24h przed terminem zajęć nie mają prawa do odrobienia zajęć w tym trybie. 
 7. Tango Argentino zastrzega, iż przedmiotem usługi są rezerwacje terminów na dane zajęcia, polegające na tym, że uczestnik wykupuje karnet w formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca na grupie na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa na zajęciach na wybrany dzień i godzinę. Są to nietypowe zajęcia i posiadają określoną ciągłość, a co za tym idzie, Tango Argentino nie ma możliwości dopisania nowych osób do grup, które już wystartowały, tak więc rezerwacja miejsca jednej osoby nie może być wymieniona na inną osobę, ze względu na wymaganą ciągłość zajęć. Brak obecności powoduje omijanie kluczowych lekcji, które są dedykowane pod kolejne spotkania i podzielone tematycznie. Lekcje można nadrobić poprzez odrabianie zajęć, muszą one jednak zachować swoją ciągłość. W przypadku wykupienia karnetu na 4 wejścia, karnet jest traktowany jako osobna rezerwacja na 4 różne terminy (4 różne lekcje). Po przekroczeniu terminu (daty) karnet i możliwość jego wykorzystania wygasa, a uczestnik ma prawo odrobić niewykorzystane zajęcia (patrz pkt nr tego powyżej.). Niewykorzystany karnet jest terminowy i nie może przejść na inną osobę, ani na następny miesiąc.
 8. W wypadku odwołania zajęć z winy instruktora lub szkołę, zajęcia te będą odrabiane, a gdyby nie mógł uczestniczyć w zajęciach „odrabianych” uczestnik ma prawo do wykorzystania tego wejścia na dowolnych innych zajęciach zgodnie z powyższym. W przypadku nieobecności instruktora przypisanego do danego kursu szkoła ma prawo wyznaczyć na zajęcia instruktora zastępującego. Istnieje możliwość odrobienia nieodbytych zajęć w innym terminie tylko w przypadku, gdy cała grupa zadeklaruje bezwzględną obecność w umówionym terminie z instruktorem. Szkoła zobowiązuje się do poinformowania uczestników o ewentualnym odwołaniu zajęć z winy instruktora przez Facebooka lub drogą mailową bądź telefoniczną (w zależności jakie dane kontaktowe pozostawił uczestnik oraz na Facebooku), w możliwie najszybszym czasie.
 9. Szkoła zastrzega sobie prawo do połączenia grup w momencie, gdy liczba kursantów spada poniżej 8 osób. Grupy będą łączone wg. najbliższego względem siebie stopnia zaawansowania, a zmiany konsultowane i zatwierdzane wraz z kursantami.
 10. Zajęcia są prowadzone w Szkole prowadzone są w Trójmieście. Godziny oraz rodzaje zajęć są umieszczone w grafiku dostępnym na stronie internetowej www.tangoargentino.pl.

a. Szkoła oferuje zajęcia taneczne, ruchowe i taneczno – ruchowe w formie zajęć regularnych, warsztatów, seminariów, kursów weekendowych dla początkujących lub kursów dla początkujących dwumiesięcznych w określonym dniu tygodnia

b. Szkoła realizuje zajęcia w formie grupowej lub indywidualnej.

 

 1. Bezpieczeństwo
  1. Tango Argentino informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia klienta Szkoły. Jednocześnie klient deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Uczestnik taką, szczegółową deklarację składa, podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości akceptacji regulaminu.
  2. Uczestnik zobowiązuje się nie spóźniać na zajęcia. Po rozpoczęciu zajęć instruktor ma prawo nie wpuścić spóźnionej osoby na salę. Jeżeli mimo zaleceń instruktora uczestnik chce uczestniczyć w zajęciach, deklaruje, że zdaje sobie sprawę z ryzyka kontuzji i w razie jakiegokolwiek zdarzenia, w wyniku którego w tym dniu dozna uszczerbku na zdrowiu lub niepożądanych uszkodzeń ciała deklaruje, że nie będzie rościł praw do odszkodowania i zadośćuczynienia zarówno w kierunku szkoły jak i instruktora prowadzącego. 
  3. Uczestnik nie ma prawa przebywać na Sali poza zajęciami. Na salę uczestnicy wchodzą razem z instruktorem.
  4. Teren Szkoły jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Szkoły znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Szkoły, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy placówki i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
  5. Przed rozpoczęciem zajęć uczestnik- kursant jest zobowiązany do poinformowania instruktora o złym samopoczuciu, przebytych i aktualnych kontuzjach, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na sali.
  6. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających będą natychmiast wypraszane ze szkoły. Instruktor ma prawo wezwać policję. 
  7. W celu dbania o zdrowie i bezpieczeństwo współćwiczących oraz mając na uwadze zabezpieczenie sprzętu wykorzystywanego podczas zajęć, uprasza się kursanta o zdjęcie oraz zabezpieczenie wszystkich ostrych elementów ubioru oraz biżuterii.
  8. Osoba niewykonująca poleceń instruktora, nieprzestrzegająca niniejszego regulaminu oraz zachowująca się w sposób, który zagraża zdrowiu i życiu pozostałych uczestników zajęć, zostanie natychmiast wyproszona z sali.
  9. Szkoła oraz instruktorzy są zobowiązani do prowadzenia zajęć na sprawnym i bezpiecznym sprzęcie oraz na czystych salach, w warunkach, które nie zagrażają bezpieczeństwu uczestników. 
  10. Uczestnicy mają obowiązek zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia od razu instruktorom lub właścicielce szkoły.
  11. Szkoła informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Szkoły. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
  12. Tango Argentino informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca Szkoły nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie placówki.
 2. Postanowienia końcowe
  1. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w zajęciach. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas zajęć, warsztatów czy eventów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo Szkoła usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane ze Szkołą. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
  2. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Szkoły bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Szkoły, zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
  3. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: LINK
 3. Siła wyższa
       1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
       2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 
       3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Klientem.
       4. W przypadku, gdy Klient z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.
       5. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Klientowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Klientem. 
       6. Klient będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej. 
       7. W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Klienta sposób.
       8. Klient wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.

§5 ODSTĄPIENIE I REKLAMACJE:

  1. Zamawiający, będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, wysyłając oświadczenie Wykonawcy.  
  2. Bieg terminu określonego w ust. 5.1 rozpoczyna się w chwili podpisania Umowy.  
  3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: tango@tangoargentino.pl. Dane kontaktowe: Tango Argentino Trójmiasto Małgorzata Knopp, ul. Góralska 15c/4, 80-292 Gdańsk. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.  
  4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w ust. 5.3 adres. Wykonawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.  

§6 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ:

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.  
  2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Usługodawcą.  
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.  
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).  
  1. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/4.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Szkoły.  

………………………………………  

………………………………………  

………………………………………  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nazwa i adres przedsiębiorcy   

Oświadczenie  

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość   

lub poza lokalem przedsiębiorstwa  

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……  

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..  

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..  

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….   

……………………………………  

      

Podpis  

(*) Niepotrzebne skreślić  

1  podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług  

2  podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru